Algemene voorwaarden CB Beton Online 

Download (PDF)

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Cementbouw Betonmortel B.V.

Bennebroekerdijk 244 (Locatie Hoofdkantoor)

2142 LE Cruquius

Telefoonnummer: 071-5453511

E-mailadres: frontoffice@cementbouw.nl

KvK-nummer: 34042813 

Btw-identificatienummer: NL813099158.B04

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden, in PDF en als platte tekst op de website, aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De Ondernemer zal bij het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;

b.een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

Artikel 6 – Herroepingsrecht uitgesloten

De Ondernemer heeft op haar website duidelijk en voor de aanvaarding van het aanbod vermeldt dat het herroepingsrecht is uitgesloten. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk omdat de producten door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en snel kunnen bederven of verouderen.

Dit houdt in dat de Consument niet de mogelijkheid heeft de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 7 – Bedenktijd, ontbinding of annulering

Zoals in artikel 6 beschreven heeft de Consument geen herroepingsrecht of bedenktijd.

Wel biedt de Ondernemer de Consument de mogelijkheid om tot uiterlijk 48 uur voor de geplande leverdatum de bestelling kostenloos te ontbinden ( annuleren).

Artikel 8 – De prijs

8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

8.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en kosten van aflevering.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

10.1 De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

10.4 In geval van ontbinding conform artikel 7 zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

11.2 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

11.3 In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Overmacht

a.De Ondernemer is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren indien dit onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk bemoeilijkt wordt door overmacht, waaronder verstaan wordt een buiten de macht van de Ondernemer gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, werkstaking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard ook, machineschade, diefstal, zodanig ziekteverzuim van personeel van de Ondernemer dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd, vorst, storm of ander onwerkbaar weer, tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs en/of andere derden die door de Ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, belemmerde scheepvaart, maatregelen van de overheid die een belemmering opleveren, natuurrampen.

b.De Ondernemer is bevoegd de overeenkomst in geval van overmacht te ontbinden. Deze ontbindingsbevoegdheid komt de Ondernemer ook toe in geval van tijdelijke overmacht.

Artikel 13 - Tekortkomingen, aansprakelijkheid voor schade

a. De Consument dient een tekortkoming met betrekking tot de kwaliteit of de hoeveelheid van de geleverde betonmortel terstond nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of hem deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan de Ondernemer te melden. De Consument is gehouden om eventuele overige tekortkomingen in de levering binnen 8 kalenderdagen na datum van levering schriftelijk aan de Ondernemer te melden, op straffe van verval van het recht van beroep op een tekortkoming, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen die termijn ontdekt en gemeld had kunnen worden.

Indien de Consument ten genoegen van de Ondernemer aantoont dat de tekortkoming op de datum van levering niet geconstateerd kon worden, vangt genoemde termijn van 8 kalenderdagen aan op de dag waarop de tekortkoming wel te constateren viel. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als hiervoor bedoeld en de Ondernemer na daartoe een redelijke gelegenheid te zijn geboden er niet in slaagt alsnog aan zijn leveringsplicht te voldoen. Alsdan is de Consument tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

b. Indien de Consument, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel en met name van de daarin gestelde termijnen, stelt dat de kwaliteit respectievelijk eigenschappen van door de Ondernemer geleverde betonmortel een tekortkoming vertonen wordt een deskundigenrapport opgemaakt door een in overleg met de Ondernemer aan te wijzen deskundigenbureau.

c. Indien de betonmortel niet aan de overeenkomst voldoet is de Ondernemer voor de dien tengevolge geleden schade aansprakelijk, onder de navolgende voorwaarden en beperkingen. Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na drie (3) jaar. Te rekenen vanaf de datum van levering.

Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade in de vorm van:

1. Dood of letsel van personen en beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken, alsmede alle daaruit voortvloeiende schade.

2. De kosten van het opruimen, uitbouwen, wegnemen of blootleggen van door de Ondernemer geleverde gebrekkige betonmortel en de kosten voor het weer inbouwen, opbouwen of aanbrengen van opnieuw geleverde deugdelijke betonmortel. Iedere aansprakelijkheid van de Ondernemer voor andere schade is uitgesloten, behoudens waar het de schade betreft, bedoeld in artikelen 6:185, 6:190 en 6:192 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van de Ondernemer.

4. Voornoemde schade komt voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van maximaal € 453.774,04 per schadegeval per bouwwerk.

5. De kosten van opnieuw te leveren betonmortel ter vervanging, verbetering of herstel van gebrekkige betonmortel, waaronder begrepen de transportkosten.

d. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de hoedanigheid van betonmortel waaraan, op verzoek van Consument, water of andere materialen dan de in de definitie van betonmortel in artikel 1 onder c. respectievelijk onder d. aangeduide materialen zijn toegevoegd. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ten verzoeke van de Consument gedoseerde hulp- of vulstoffen. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de wijze waarop de betonmortel na aankomst op het werk wordt verwerkt.

e. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit adviezen met betrekking tot nog te leveren of geleverde betonmortel, gegeven door andere dan door de directie van de Ondernemer aan de Consument aangewezen werknemers van de Ondernemer, ongeacht of deze adviezen zijn gegeven vóór de totstandkoming van de overeenkomst dan wel daarna.

f. Andere schade dan onder c. bedoeld, bijvoorbeeld wegens te late levering als bedoeld in artikel 10, wordt vergoed tot 50% van de nettofactuurwaarde - (zijnde de brutofactuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) - van die leverantie waarmee de schade verband houdt met dien verstande dat van deze schade nimmer meer wordt vergoed dan € 22.688,70. Rechtsvorderingen ter zake van dergelijke schade vervallen 1 jaar na ontdekking van de schade.

g. De Consument is aansprakelijk jegens de Ondernemer ter zake van, respectievelijk de Consument vrijwaart de Ondernemer tegen vorderingen van derden ter zake van schade veroorzaakt door handelingen van werknemers van de Ondernemer, verricht in het kader van een door deze werknemers ingevolge een tot hen gericht verzoek van de Consument voor de Consument verrichte dienst, die geen deel uitmaakt van de overeenkomst.

h. De Consument vrijwaart de Ondernemer tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van de geleverde betonmortel voor zover die schade in feite het gevolg is van de wijze waarop de Consument de betonmortel, na aankomst op het werk, heeft verwerkt.

i. De Consument vrijwaart de Ondernemer voorts tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden in verband met respectievelijk ten gevolge van (de wijze van) uitvoering van de overeenkomst door de Ondernemer behoudens voor zover de Consument aantoont dat de Ondernemer in de verhouding tot de Consument voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Consument heeft te vergoeden.

Artikel 14 - Vorderingen

14.1 Overige vorderingen van de Consument, anders dan in verband met de in artikel 13 bedoelde tekortkomingen, dienen binnen 6 maanden na (het overeengekomen tijdstip van) levering schriftelijk bij de Ondernemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan deze vorderingen vervallen.

14.2 Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.